Головна / Компанія / Корпоративна політика / ІІІ. Норми службової поведінки та ділової етики

Компанія

ІІІ. Норми службової поведінки та ділової етики

1. Основні положення

Службова етика співробітників Товариства грунтується на патріотизмі, гуманізмі, почутті обов'язку і відповідальності за доручену справу, дотриманні принципу законності. Основними нормами службової поведінки є чесність, порядність, дисциплінованість, сумлінність, пунктуальність, скромність і ввічливість. Дотримання високих стандартів ділової етики та підтримка репутації Товариства – одне з основних завдань всіх співробітників. Дії співробітників здійснюються відповідно до нормативних правових актів України та цього Кодексу.

2. Норми службової поведінки співробітників

Співробітники Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства, відповідально та обачно ставитися до виконання своїх обов'язків, визначених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.
Приймати рішення тільки в межах своїх повноважень, які визначені посадовою інструкцією чи довіреністю. У разі, якщо вирішення питання перевищує його компетенцію чи повноваження, співробітник повинен звернутися до безпосереднього керівника.

Конфлікт інтересів – це ситуація, коли в межах виконання обов'язків співробітник повинен приймати рішення, брати участь у прийнятті рішення або здійснювати інші, пов'язані з його посадою дії, що впливають або можуть вплинути на особисті чи матеріальні інтереси самого співробітника, його родичів і зачіпають або можуть зачепити інтереси Товариства.
У разі виникнення конфлікту інтересів співробітник зобов'язаний повідомити про це безпосередньо керівника, роз'яснити, в чому саме полягає конфлікт, і утриматися від участі в прийнятті рішень з тих питань, які стосуються цих інтересів.

Споріднені або особисті відносини співробітників не повинні позначатися на виконанні службових обов'язків або впливати на прийняті рішення.
Співробітники не мають права використовувати в неслужбових цілях кошти, засоби матеріально-технічного, інформаційного забезпечення та інше майно Товариства.
Співробітники не повинні допускати використання службової інформації в корисливих або інших особистих цілях.

3. Норми ділової етики та поведінки співробітників

Ефективне ділове співробітництво для досягнення позитивних загальних результатів є важливою умовою успіху в командній роботі. Вітаються доброзичливі взаємини співробітників і підтримується сприятливий соціально-психологічний клімат в колективі. Вирішення розбіжностей або суперечливих моментів здійснюється за допомогою безпосереднього керівника. Неприпустимо робити будь-який конфлікт надбанням третіх осіб чи інших організацій. Співробітники повинні дотримуватися принципу взаємної поваги, розуміння того, що робота, виконувана співробітниками інших підрозділів, підпорядкована загальним цілям Товариства, заслуговує поваги і повинна бути оцінена гідно.

Правила ділової поведінки передбачають:
1) обов'язковість і організованість;
2) шанобливе ставлення до колег і дотримання субординації;
3) негативне ставлення до чуток, недопущення їх обговорення та розповсюдження;
4) допомогу колегам, передачу знань та досвіду;
5) обов'язкове принесення вибачень при допущенні некоректної поведінки (вчинку);
6) утримання від критики колеги, підлеглого, керівника в присутності інших співробітників;

Правила ділової поведінки забороняють:
1) лихослів'я, прояви нестриманості, запальності і агресії;
2) обговорення особистих чи професійних якостей колег в їх відсутність;
3) заняття в робочий час справами, не пов'язаними з виконанням службових обов'язків;
4) провокування конфліктів у колективі й інтриг, написання анонімок.

4. Правила ділової поведінки керівників

Створення конструктивних професійних відносин між керівниками і підлеглими необхідно для щоденної ефективної роботи. Керівник повинен проявляти ввічливість, тактовне ставлення до співробітників. Взаємодія повинна будуватися на основі поваги честі та гідності кожного співробітника. Керівники повинні точно визначати завдання і обсяг службових повноважень підлеглих відповідно до займаних ними посад. При необхідності – доступно роз'яснювати кінцеву мету завдання і впевнитися, що завдання їм зрозуміло.

Норми і правила ділової поведінки керівників передбачають:
1) володіння нормами і правилами службової етики та ділової поведінки;
2) справедливість, об'єктивну оцінку роботи співробітників;
3) шанобливе ставлення до суспільної (колективної) думки колег і підлеглих;
4) підтримання сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі;
5) виховання в собі високих моральних якостей та їх застосування в повсякденній роботі, делікатність спілкування, етичну поведінку в конфліктних ситуаціях;
6) створення довірчих відносин з підлеглими, прагнення бачити в них своїх однодумців;
7) відкритість до спілкування і самокритичність;
8) розвиток ініціативи підлеглих співробітників, підтримку в реалізації інновацій;
9) наставництво, допомогу молодим фахівцям і новим співробітникам у професійному становленні;
10) уміння визнавати перед підлеглими свої помилки та позитивно сприймати конструктивну критику на свою адресу;
11) ділову вимогливість.

Норми і правила ділової поведінки керівників забороняють:
1) зловживання посадовим станом;
2) грубість, нескромність та несправедливість у відносинах з підлеглими і колегами;
3) необ'єктивність оцінки роботи співробітників;
4) скарги вищестоящому керівництву на колег і підлеглих без попередньої роботи з ними щодо усунення виниклих проблем;
5) перенесення особистих проблем на виробничі відносини.

5. Принципи поведінки зі споживачами електричної енергії

Філософія ПАТ “Вінницяобленерго” – орієнтир на потреби та очікування споживача, чи особи, яка має намір їм стати, ефективне та якісне їх обслуговування. Прямі комунікації зі споживачами Товариства забезпечують можливість донесення до них керівництвом і співробітниками Товариства суті наданої послуги:
– максимально відкрито та дохідливо,
– переконливо,
– нестандартно, формуючи певний презентабельний образ Товариства, що відрізняє його від інших.

Серед основних принципів корпоративної культури Товариства є:
– шанобливе та доброзичливе ставлення до споживачів;
– вивчення та аналіз потреб споживачів, для забезпечення якісного їх обслуговування.

Приховані некоректність, байдужість та непрофесіоналізм у стосунках із споживачами — неприпустимі в роботі керівництва та співробітників Товариства.

6. Взаємодія з громадськістю і зовнішніми організаціями

Співробітники повинні усвідомлювати вплив своєї поведінки на репутацію та результати діяльності Товариства. У будь-якій діяльності, що спрямована на зовнішню аудиторію, при виконанні посадових обов'язків співробітники не повинні допускати вчинення дій, здатних завдати шкоди репутації Товариства.
Взаємодія з громадськістю та ЗМІ має сприяти формуванню позитивної громадської думки про діяльність Товариства.

Порядок подання інформації (документів) за запитами правоохоронних та інших органів, що стосуються питань компетенції Товариства, здійснюється в рамках відповідних нормативних правових актів Товариства.

У процесі ділового спілкування з представниками державних організацій та інших юридичних осіб, при зверненнях громадян співробітники зобов'язані дотримуватися наступних норм і правил ділової поведінки:
– шанобливе ставлення до всіх без винятку: з будь-яким відвідувачем чи споживачем Товариства необхідно вести себе доброзичливо і привітно;
– стримано і тактовно;
– завжди шанобливо відгукуватися про колег Товариства, зміцнюючи тим його авторитет.

7. Проведення зборів і нарад

При проведенні зборів і нарад співробітники зобов'язані керуватися такими правилами ділового етикету:
1) приходити на збори вчасно;
2) попередньо ознайомитися з порядком денним і мати при собі всі необхідні матеріали, заздалегідь підготовлені питання або коментарі;
З) перед початком зборів чи наради відключати засоби телекомунікаційного зв'язку;
4) заздалегідь з'ясовувати, скільки часу відводиться на виступ, не затягувати його за рахунок скорочення часу виступу інших колег.

8. Телефонне спілкування

У процесі телефонного спілкування співробітники Товариства зобов'язані керуватися такими нормами і правилами ділового етикету:
– відповідаючи на телефонний дзвінок, чемно вітатися, чітко називати найменування підрозділу;
– уважно вислухати співрозмовника;
– залишаючи повідомлення на автовідповідачі, називати дату, час дзвінка, своє ім'я, а потім коротко викладати мету дзвінка;
– не заставши на місці потрібну людину, поцікавитися, коли зручніше передзвонити або залишити своє ім'я та номер телефону;
– якщо в процесі розмови стався обрив зв'язку, передзвонити слід тому, хто телефонував;
– усі розмови вести коректно і лаконічно, не допускати відхилення від теми.

9. Робота в мережі Інтернет

Порядок роботи в мережі Інтернет визначається нормативними правовими актами Товариства, що регулюють питання надання доступу та використання ресурсів глобальної мережі Інтернет в Товаристві.
Співробітники не мають права використовувати в неслужбових цілях засоби Інтернет та електронної пошти.

10. Зовнішній вигляд працівників Товариства, культура одягу

Зовнішній вигляд співробітників Товариства має дуже важливе значення для підтримки його позитивного ділового іміджу. З цією метою керівники структурних підрозділів забезпечують виконання співробітниками наступних правил:

1. Співробітники у робочий час зобов'язані піклуватися про підтримку суворого ділового стилю у своєму одязі, що характеризується консерватизмом, зручністю, охайністю, присутністю смаку і поміркованістю (колір і фасон одягу, біжутерія, макіяж, зачіска).

2. В робочий час неприпустимий одяг занадто вільного та спортивного стилю (футболки, топи, декольтовані та зухвало-яскраві сукні, спідниці- «міні», бриджі, лосини і таке інше). Виняток - необхідність носіння спецодягу, обумовленого службовими функціями співробітників. Також допускається носіння одягу вільного крою, коли це обумовлено фізіологічним станом співробітника (вагітність, посттравматичний стан). Наприкінці тижня, у п'ятницю, дозволяється відносно вільний діловий стиль. Забороняється носити спортивне взуття, сандалети, сандалі, тапочки. Вітається одяг з елементами національного стилю.

3. В осінньо-весняний і зимовий періоди обов’язковим є носіння змінного взуття.

4. Враховуючи те, що співробітники фронт-офісу (генеральний директор, директори, заступники директорів, головні інженери, начальники служб та відділів, співробітники приймалень, центрів прийому платежів, інформаційно-консультаційного центру (ІКЦ), КОЛ-центру) протягом робочого дня спілкуються зі споживачами та партнерами, то до їх одягу висуваються додаткові вимоги.

У співробітників (чоловіків) має бути:
– діловий костюм;
– сорочка з краваткою;
– взуття класичного фасону.
В літній час допускається сорочка з короткими рукавами без піджака.

У співробітниць (жінок) має бути:
– діловий костюм;
– блузка чи светр класичного фасону;
– сукня класичного фасону;
– взуття класичного фасону;
– помірність та природність у макіяжі, манікюрі, прикрасах.
В літній час допускаються легкі, непрозорі сукні, але витримані у діловому стилі.

Невиконання цих правил вважається порушенням трудової дисципліни!
Технічному персоналу, робота якого тісно пов'язана з обслуговуванням і ремонтом обладнання, а також прибиранням приміщень (електромонтери, контролери та інспектори енергозбуту, охоронники, прибиральниці) – надається корпоративна уніформа.

Суворо забороняється носити уніформу в неробочий час поза межами Товариства!

11. Робоче місце

Порядок, чистота, акуратність робочого місця становлять імідж співробітника Товариства. Кожен співробітник повинен підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці, стежити за порядком у кабінеті, у виробничих приміщеннях, будівлях та на території. Куріння на робочому місці заборонено! Куріння допустимо тільки в спеціально відведених для того місцях.
Вживання алкоголю на робочому місці заборонено!

12. Корпоративні заходи

В Товаристві проводяться корпоративні заходи, спрямовані на виховання та підтримання морально-психологічного духу колективу.
Товариство вітає ініціативність співробітників у суспільному житті, підтримку проведення корпоративних заходів особистою участю.

Співробітники зобов'язані дотримуватися загальноприйнятих правил етикету під час проведення корпоративних заходів.
Співробітники повинні усвідомлювати вплив своєї поведінки на репутацію Товариства і уникати дій, не сумісних з іміджем Товариства.

Доступ до публічної інформації
Персональний кабінет ПАТ "Вінницяобленерго"
Передати показники лічильника
Способи передачі показників
ПАТ "Вінницягаз"
Кол-центр
IНФОРМАЦIЙНО- КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР
Телефон довіри
Як отримати субсидію?
УЧБОВИЙ ЦЕНТР
Структурні одиниці
Інтегрована система менеджменту
Охорона праці
Реформа енергоринку