Corporate policy

ПОЛОЖЕННЯ про інформаційну політику АТ ”Вінницяобленерго”

1. Мета

          1.1. Метою даного Положення є створення правових, економічних і організаційних умов для формування в АТ “Вінницяобленерго” (надалі — Товариство) сучасного  та ефективного  інформаційного простору.

1.2. Положення є внутрішнім документом Товариства. Положення  визначає основні принципи інформаційної політики, правила та підходи до розкриття інформації, перелік інформації та документів, що підлягають розкриттю   акціонерам, інвесторам, органам державної влади, громадськості, іншим зацікавленим сторонам.

1.3. Положення підготовлене з метою захисту прав та законних інтересів Товариства, забезпечення доступу громадян, акціонерів, інвесторів до повної і достовірної інформації про діяльність Товариства, а також удосконалення корпоративного управління, ефективної діяльності, прийняття зважених інвестиційних рішень.

                  2. Загальні положення інформаційної політики

2.1. Товариство здійснює свою інформаційну діяльність на основі прав, наданих Конституцією України, законами України, зокрема, «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу в Україні)», «Про доступ до публічної інформації» та згідно Статуту АТ “Вінницяобленерго”.

2.2. Під інформаційною політикою Товариства розуміється проведення комплексу заходів організаційного, пропагандистського, видавничого та іншого характеру, що сприяють поширенню достовірної інформації про діяльність Товариства, задоволенню інтересів споживачів та його колективу,  попередженню негативу в пресі, створенню позитивного іміджу Товариства у громадському суспільстві.

            3. Мета, основні завдання та принципи інформаційної політики

3.1. Метою інформаційної політики є сприяння основній діяльності Товариства та  його структурних підрозділів, популяризації  їхніх ідей, цілей і завдань шляхом своєчасного, відкритого та прозорого донесення інформації про діяльність Товариства до відома всіх зацікавлених у його отриманні осіб в обсязі, необхідному для прийняття ними інвестиційних та інших рішень.

3.2  Основними завданнями інформаційної політики Товариства є:

-  створення позитивного іміджу АТ “Вінницяобленерго”;

-  вдосконалення структури та методів  корпоративного управління;

-  забезпечення комунікаційної активності Товариства;

- виконання вимог законодавства України в частині обов'язкового розкриття інформації Товариством;

 -  забезпечення реалізації прав зацікавлених осіб на отримання корпоративної

інформації;

- підвищення вартості фінансових активів Товариства;

- захист таємної, комерційної і конфіденційної інформації  про Товариство, розголошення чи використання якої може завдати шкоди інтересам акціонерів Товариства  або сприяти конфлікту між ними.

3.3 Основними принципами інформаційної політики Товариства є:

- робота на упередження;

- повнота, достовірність, доступність, прозорість інформації, що розкривається;

- регулярність та своєчасність розкриття інформації у формах, передбачених чинним законодавством України;

- надання інформації відповідно дійсності і в обсязі, що дозволяє сформувати найбільш повне уявлення про діяльність Товариства.

- використання каналів при розкритті інформації, що забезпечують вільний і необтяжливий доступ акціонерів, потенційних інвесторів та інших зацікавлених осіб до теми, що розкривається;

- надання інформації  про діяльність Товариства у строки, передбачені нормативно-правовими актами України та внутрішніми документами Товариства.

                           4. Розкриття інформації посадовими особами

4.1. Збір, підготовка та розкриття інформації про діяльність Товариства

здійснюється посадовими особами, що виконують функції з розкриття

інформації у відповідності з даним Положенням.

4.2. Правом публічних виступів з питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, володіють: генеральний директор, за його дорученням чи погодженням    члени Дирекції,  головний бухгалтер, керівник прес-служби (прес-секретар), директори структурних одиниць, а також за дорученням генерального директора уповноважені представники Товариства.

4.3. Публічні виступи, пов’язані виключно з діяльністю Товариства (без політики), здійснюються  у форматі заяв, виступів, інтерв’ю у друкованих та електронних засобах масової інформації (далі – ЗМІ),  а також безпосередньої участі  у прес-конференціях, круглих столах, брифінгах.  

4.4. Генеральний директор вправі офіційно коментувати рішення, що прийняла Дирекція, а також викладати точку зору з питань, розглянутих на засіданнях Дирекції.

                           5. Інформація, яка підлягає розкриттю

      5.1. Товариство  публічно розкриває інформацію відповідно до вимог

чинного законодавства та згідно зобов'язань Товариства в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на офіційному сайті.

      5.2. Відповідно до вимог  законодавства України, а саме закону “Про доступ про публічної інформації”, “Про звернення громадян” Товариство також розкриває на офіційному веб-сайті Товариства (далі – веб-сайт Товариства) наступну інформацію:

-        порядок доступу до публічної інформації;

-        звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

-        оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

-        розташування  місць, де надаються необхідні запитувачам форми та бланки Товариства;

-        загальні правила роботи Товариства, правила внутрішнього трудового озпорядку;

-        розклад роботи та графік прийому громадян;

-        плани проведення та порядок денний відкритих засідань Товариства та

 іншу інформацію.

-         історія розвитку Товариства;

-        відомості про керівництво Товариства: членів Наглядової Ради, генерального директора, директорів та персонал;

-        інформація про виробничу та фінансово-господарську діяльність  Товариства;

-        інформація для споживачів - про показники та тарифи;

-        відомості про інвестиційні проекти Товариства;

-        інформація про закупівлі та продаж електроенергії,  повідомлення про проведення конкурсів, про  результати закупівель та інші повідомлення;

-        контактну  інформацію для всіх зацікавлених осіб.

5.3. Розголошенню не підлягає інформація, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію згідно Положення Товариства "Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію".

                                6. Правила розкриття інформації

6.1.  Мова розкриття інформації:

При розкритті інформації відповідно до цього Положення Товариство розкриває інформацію державною мовою, що визначено чинним законодавством

6.2. Способи розкриття інформації:

6.2.1. Цілодобове надання інформації за багатоканальними лініями зв'язку в Кол-центрі.

6.2.2. Консультативне надання інформації в ІКЦ-центрі.

6.2.3. Розміщення інформації на корпоративному веб-сайті (далі – веб-сайт). Повідомлення про істотні факти (події, дії), які стосуються виробничої, фінансово-господарської діяльності Товариства та життя його колективу  розміщуються у рубриці "Новини”  веб-сайту. 

6.2.4. Розкриття інформаціі за допомогою її публікації у вітчизняних електронних та друкованих ЗМІ у формі інтерв'ю, коментарів, публічних виступів, відповідей на письмові запити.

6.2.5. Розміщення інформації на електронних носіях та друкованим способом: в брошурах, буклетах, флаєрах, листівках тощо.   

6.2.6.  Публікації в друкованому органі Товариства – газеті "Імпульс".

6.2.7. Розміщення інформації в телевізійному і радіоефірі.

6.2.8. Ініціація, проведення та участь в інших інформаційних заходах: у   конференціях і виставках, тематичних круглих столах з аналітиками та іншими зацікавленими особами.

6.2.9.  Розповсюдження прес-релізів з усіх істотних подій через ЗМІ.

6.2.10. Розміщення інформації на інформаційних стендах, дошках оголошень в управлінні та структурних одиницях Товариства.

6.2.11. Поновлення, використання та збереження музейного
інформаційного ресурсу – Музей історії розвитку та становлення енергетики Вінниччини.

6.2.12. Розсилка інформації акціонерам Товариства.

6.3.  Інформація про Товариство та його діяльність  надається в терміни зумовлені чинним законодавством України.

6.4. Товариство  веде облік запитів на інформацію та щомісячно надає звіти про них на веб-сайті.

                                       7.  Заключна частина

7.1. Відповідальність  за повноту і достовірність інформації, що розкривається про Товариство та його  діяльність несе кожний його працівник, в тому числі генеральний директор, члени Дирекції,  головний бухгалтер, керівник прес-служби (прес-секретар), директори структурних одиниць, а також інші уповноважені представники Товариства.

7.2. Дане Положення затверджується генеральним директором Товариства.

Share: